سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

فلسطینی ها در اراضی اشغالی «راهپیمایی بازگشت» برگزار کردند

هزاران فلسطینی همزمان با هفتاد و چهارمین سالگرد روز نکبت و اشغال فلسطین، در روستایی در اراضی اشغالی 1948 راهپیمایی بازگشت برگزار کردند. 1401/02/16