سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

خروج نظامیان پیمان امنیت جمعی از قزاقستان

نیروهای صلحبان "سازمان پیمان امنیت جمعی" (CSTO) که از ارمنستان، قرقیزستان و تاجیکستان به قزاقستان آمده بودند، از آلماتی به محل استقرار خود بازگشتند. 1400/10/24