سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

کابل، یک ماه بعد از حکومت طالبان در افغانستان

حدود یک ماه است که گروه طالبان در افغانستان قدرت گرفته اند این تصاویر زندگی روزمره مردم شهر کابل پس از حضور طالبان در افغانستان است. 1400/07/10