سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

پایگاه های نظامی آمریکا در افغانستان پس از خروج ناگهانی

پایگاه های نظامی آمریکا در افغانستان پس از خروج ناگهانی 1400/06/06