سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

صحنه های تراژدیک از اوضاع شهروندان افغان در فرودگاه کابل

صحنه های تراژدیک از اوضاع شهروندان افغان در فرودگاه کابل 1400/05/31