سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

ساختمان کنگره آمریکا در آتش خشم حامیان ترامپ

رئیس پلیس واشنگتن گفت، در جریان آشوب های اخیر در واشنگتن دی سی حداقل ۴ تن کشته شده اند. همچنین ۵۲ تن نیز در این رابطه دستگیر شده اند. صدها نفر از حامیان دونالد ترامپ با تجمع در برابر ساختمان کنگره به نتایج انتخابات اعتراض داشتند و پس از بیرون کردنشان از کنگره اقدام به آتش افروزی در مقابل آن کردند. 1399/10/18