سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

خشونت پلیس آمریکا در برابر آغاز دوباره اعتراضات ضدنژادپرستی

ادامه اعتراضات در شهرهای مختلف آمریکا از جمله لویی ویل و پورتلند و منهتن و سیاتل آمریکا در اعتراض به حکم صادر شده برای پرونده برینا تیلور از سر گرفته شد. در حکم دادگاه هیچیک از افسران پلیس آمریکا به علت مرگ برینا تیلور مستقیماً مقصر شناخته نشدند. 1399/07/06