سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

ادامه اعتراضات علیه پلیس آمریکا

اعتراضات علیه پلیس آمریکا به دلیل نژادپرستی در این کشور همچنان ادامه دارد. 1399/03/24