سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

بهار ایران ؛ قزوین

بهار یکی از باشکوه ترین جلوه های خدا در جهان هستی است که می توان با تماشای آن، نقبی به عالم معنا زد و راهی به سوی خدا یافت و جمال پروردگار را به تماشا نشست. 1399/01/12