سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

طوفان 300 کیلومتری در آمریکا

طوفان سنگینی با بیش از ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع ۱۰ کیلومتری، ۵ ایالت آمریکا را زمین گیر کرد. براساس گفته‌های فرماندار ایالت کنتاکی، بروز طوفانی با ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع ۱۰ کیلومتر، ویران کننده ترین طوفان تاریخ آمریکا شناخته شده که خسارات سنگینی را برجای گذاشته است. شدت این طوفان تا اندازه‌ بود که حتی رادارها نتوانستند آن را پیش بینی کنند. 1400/09/23